Hľadaj

GDPR mení aj formality, dokumentácia bude vyzerať inak

Podnikanie Poslať

Hlavným zámerom prijatia nariadenia GDPR je zdôrazniť materiálne poňatie ochrany osobných údajov a vyhnúť sa len formálnemu zabezpečeniu súladu. Takéto ponímanie ochrany osobných údajov kladie dôraz na postupy uplatňované v praxi. Zmeny, ktoré so sebou GDPR prináša, sa však dotknú aj formálnej časti ochrany, ktorou je opis procesu spracúvania obsiahnutý v bezpečnostnej dokumentácii.

image
Zdroj foto: Archív redakcie Financial report

 

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je v súčasnosti potrebné v zákonom stanovených prípadoch vypracovať bezpečnostný projekt. Táto povinnosť však od 25. mája 2018 zanikne. GDPR ukladá určitým subjektom povinnosť vykonať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (Data Protection Impact Assessment, ďalej len „DPIA“), ktoré svojím obsahom nahrádza bezpečnostný projekt.

 

 

Dokument DPIA je prevádzkovateľ povinný vypracovať v prípade, že spracúvanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Prijatie tohto dokumentu je potrebné najmä v týchto prípadoch:

 

  • Prevádzkovateľ vykonáva systematické a rozsiahle hodnotenie osobných aspektov, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, a z ktorého zároveň vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami.
  • Prevádzkovateľ vo veľkom rozsahu spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov. 
  • Prevádzkovateľ vykonáva systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.

 

Posúdenie povinnosti vykonať DPIA môže však vzhľadom na nejednoznačné vymedzenie tejto povinnosti vyvolať problémy v aplikačnej praxi.

 

GDPR zároveň bližšie stanovuje obsahové náležitosti DPIA. Prevádzkovateľ by mal v takomto dokumente uviesť systematický opis plánovaných spracovateľských operácií vrátane účelov spracúvania. Zároveň by mal posúdiť primeranosť a nutnosť spracovateľských operácií vo vzťahu k vymedzenému účelu. Význam spracovania tohto dokumentu spočíva najmä v posúdení rizika pre práva a slobody dotknutých osôb a v opise prijatých bezpečnostných opatrení pre zmiernenie tohto rizika.

 

Vo vzťahu k jednotlivým informačným systémom dôjde nadobudnutím účinnosti GDPR k zrušeniu povinnosti osobitnej registrácie a oznámenia informačného systému na Úrade na ochranu osobných údajov SR. V rámci evidencie informačných systémov dôjde k nahradeniu evidenčných listov záznamami o spracovateľských činnostiach. Vypracovanie tohto dokumentu sa nevzťahuje len na prevádzkovateľov, ktorí v rámci svojej spoločnosti zamestnávajú menej ako 250 osôb, ak takéto spracúvanie pravdepodobne nepovedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby. Prevádzkovateľ zároveň nie je povinný vypracovať záznamy, ak vykonáva len príležitostné spracúvanie alebo spracúvanie, ktoré nezahŕňa osobitnú kategóriu osobných údajov.

 

V rámci týchto záznamov je potrebné poskytnúť informácie o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe, vymedzenie účelu spracúvania, opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov, určenie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, informácie o prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov a opis prijatých technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

 

 

Súčasťou dokumentácie prevádzkovateľa by mali byť aj všetky zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré má uzatvorené s jednotlivými sprostredkovateľmi. V rámci obsahových náležitostí takejto zmluvy by mal byť vymedzený najmä predmet, doba a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb. Dôležitým ustanovením zmluvy je predovšetkým vymedzenie práv a povinností sprostredkovateľa. Uzatvorenie takejto zmluvy je nevyhnutné s každou osobou, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napríklad externý mzdový účtovník).

 

V rámci tejto dokumentácie by mali byť vedené aj udelené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poučenia oprávnených osôb tak, aby bol prevádzkovateľ na požiadanie dozorného orgánu schopný hodnoverne preukázať splnenie svojich povinností.

5
6

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.1.2019 Ján Beracka

Google má problémy s ochranou osobných údajov, firma dostala pokutu 50 miliónov eur

Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov (CNIL) udelil spoločnosti Google pokutu vo výške 50 miliónov eur za porušenie pravidiel, ktoré ...

3.12.2018 Natália Hučková

Mýty o GDPR #2: GDPR sa podriadených finančných agentov netýka

V rámci činnosti podriadených finančných agentov dochádza k rozsiahlemu spracúvaniu osobných údajov. To, že sa GDPR podriadených ...

26.11.2018 Ján Beracka

Český e-shop má na krku veľkú pokutu za únik údajov, podľa GDPR by bola ešte vyššia

Český úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) udelil v Česku prvú veľkú pokutu za porušenie ochrany osobných údajov. Peňažnému trestu ...

6.11.2018 Redakcia FinReport

Natália Hučková vystúpi ako jeden zo spíkrov na konferencii Daily Web 2018

V súvislosti s pripravovanou konferenciou Daily Web 2018 sme sa rozhodli informovať o základných otázkach týkajúcich sa implementácie GDPR. ...

5.11.2018 Natália Hučková

Poučenie zamestnanca nie je len ďalšia administratívna záťaž

Predchádzajúca právna úprava ochrany osobných údajov výslovne stanovovala každej spoločnosti povinnosť uskutočniť poučenie oprávnených ...

10.10.2018 Natália Hučková

Mýtus o GDPR #1: Údaje na vizitke je možné ďalej neobmedzene používať

To, že nariadenie General data protection regulation (GDPR) sprísňuje režim spracovania osobných údajov, je známe už v podstate takmer ...

2.10.2018 Ján Beracka

GDPR zvyšuje byrokratickú záťaž podnikateľov, ide o 16 hodín za rok

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) zvyšuje byrokratickú záťaž slovenských podnikateľov. Upozornil na to inštitút INESS, ...

14.9.2018 Ján Beracka

Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži

Podnikatelia sa sťažujú na záťaž, ktorú pre nich znamená európske nariadenie General data protection regulation (GDPR). Otvoreným listom sa ...

16.7.2018 Ján Beracka

Väčšina firiem sa na GDPR pripravovala, štáty nie. Slovensko je jednou z výnimiek

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) sa stalo v máji účinné. Prvým hmatateľným prejavom GDPR na klientov boli správy od ...

25.6.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 25/2018: Počet práceneschopných ľudí klesá

V máji 2018 bolo denne na PN-ke v priemere 92 903 poistencov. Obnova verejných budov bude jednoduchšia. Ceny v dovolenkových destináciách ...

21.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali rátať s tým, že ľudia si budú uplatňovať práva

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) priznáva dotknutým osobám množstvo práv. Spoločnosti musia byť pripravené na to, že ...

20.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Zodpovedná osoba môže uľahčiť prácu s osobnými údajmi

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) vyžaduje aby sa osobné údaje spracovávali len v nevyhnutnom možnom rozsahu, preto nie je ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení