Hľadaj

Ondrej Faith: Klienti sú citliví na cenu poistenia. Riešia aj navýšenie o päť eur ročne

Lídri Poslať

„Niektorí klienti chcú poistku najmä rýchlo, na svojho agenta často nemajú čas,“ hovorí Ondrej Faith, prezident Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP). Pre magazín Financial Report hovorí aj o tom, prečo Slovensko potrebuje inštitút finančného makléra, mix agenta a finančného poradcu.

image

Foto: Ondrej Faith

Aké sú vzťahy poisťovní a nezávislých sprostredkovateľov?
Vzťahy sú korektné. Zákon je nastavený tak, že my sme zástupcom poisťovní, pretože nás platí poisťovňa. Realita je však iná, pretože sprostredkovateľ v skutočnosti vyjednáva pre klienta s poisťovňou čo najoptimálnejšie podmienky. Je veľmi pravdepodobné, že poistenie by bolo o poznanie drahšie, ak by náš distribučný kanál neexistoval.

V ktorej fáze vzťahu klienta s poisťovňou zohráva agent podľa vás najkľúčovejšiu úlohu? Najmä podľa čoho by mal klient posudzovať prácu svojho agenta?
Zásadný okamih je správne uzavretie zmluvy. Pokiaľ je poistná zmluva nesprávne nastavená, nemusí byť čo z poistky likvidovať, prípadne môže dôjsť k nepríjemnému kráteniu či regresu. Pravda je však taká, že pri uzatváraní zmlúv sú niektorí klienti menej ochotní spolupracovať. Bežní klienti sa poisťujú na potenciálne riziko, pritom pochybujú, že im hrozí. Niekedy je teda veľmi ťažké získať od nich niektoré údaje.

Čo z toho vyplýva?
Klienti robia pri komunikácii s agentmi viaceré chyby. Moja osobná skúsenosť sa dotýka poľnohospodárstva. Klient sa dostal do situácie, keď pri žatve začal horieť kombajn, ďalšie dva podobné stroje len tesne unikli ohňu. Ak by zhoreli aj tie, vznikli by miliónové škody.

Klient si teda chcel poistiť v súvislosti s touto činnosťou zodpovednosť za spôsobené škody. Pri kontrole v obchodnom registri som zistil, že mal síce uvedenú činnosť „pestovanie plodín“, no nie činnosť „poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi“, ktorá by zahŕňala práce poskytované iným subjektom. Upozornil som ho, že ak by sme takúto poistku uzavreli, poistné plnenie z nej by pravdepodobne nebolo v prípade škody poskytnuté. Ak by nastala škodová udalosť, vzniklo by akurát veľké rozčarovanie. Preto hrá agent kľúčovú úlohu už pri uzatváraní zmluvy.

Agenti sa musia vzdelávať sami, nekvalitných agentov by mal vyselektovať trh.

Hovoríte o chybách, ktoré robia klienti, čo by ste v tomto smere vedeli ešte spomenúť?
Klienti sú skutočne veľmi citliví na cenu poistenia. Často riešia navýšenie ceny o päť eur ročne, a to pritom nehrá príliš veľkú rolu. Taktiež povedomie klientov o poistení je často slabé, niektorí klienti chcú mať uzavretie poistky čo najrýchlejšie za sebou. Tiež sa stretávam s odmietnutím poistenia menej pravdepodobných rizík kvôli cene, ibaže tá nižšia pravdepodobnosť, že riziko nastane, je v cene zohľadnená.

Klienti nemajú čas na agenta?
Ako sprostredkovateľ poistenia sa s klientom snažím viesť rozhovor, aby som čo najlepšie pochopil rozsah rizík, aký hrozí jeho majetku a hodnotu jeho majetku kvôli správnemu nastaveniu poistenia. U niektorých skôr retailových klientov som sa však stretol aj s tým, že klient chce mať proces zjednávania poistenia čo najskôr za sebou. Stretol som sa aj s tým, že poistenie nehnuteľnosti chcel klient zjednať len kvôli úveru a vinkulácii v prospech banky, ale nemal vôbec chuť diskutovať o rozsahu poistenia. Našťastie sa z procesu zjednávania vykonáva záznam, takže sprostredkovateľ vie preukázať, ak klient niektoré riziká odmietol, alebo ak neuviedol správne hodnotu majetku, ktorý sa poisťuje.

Trh s poradenstvom na Slovensku v podstate neexistuje, ako hodnotíte vy striktné oddelenie sprostredkovania od poradenstva, ktoré stanovuje slovenská legislatíva?
So súčasným nastavením zákona vieme žiť, ale máme v asociácii záujem, aby existoval ešte tretí inštitút, čiže nielen poisťovací agent a poisťovací poradca, ale aj poisťovací maklér, ktorý by musel spĺňať najvyššie štandardy. Tento maklér by sa mal s klientom na začiatku dohodnúť, či bude postupovať ako poistný poradca, alebo ako sprostredkovateľ. Je to dôležité, no nie výhradne, pre sprostredkovateľov, ktorí pôsobia v oblasti priemyslu a veľkých rizík.

Nový minister financií má k sprostredkovateľskému trhu blízko. Vidíte priestor na diskusiu o zavedení inštitútu makléra?
Obávam sa, že v súčasnosti je priestor akurát na parlamentné voľby, až potom môže byť priestor na ďalšie diskusie. Uplynulé dva roky sa toho udialo mnoho. My sme túto debatu v minulosti otvorili, no ďalej v nej nepokračovali, keďže sme museli riešiť pálčivejšie problémy.

Na druhej strane samotná smernica IDD o distribúcii poistenia úplne automaticky počíta s tým, že súčasťou sprostredkovania je aj poradenstvo. Nie je v tom rozpor?
Zaujímavosťou je, že naše nastavenie bolo už pred IDD oveľa prísnejšie ako v mnohých rozvinutých krajinách. Teraz prišla smernica a môj pocit je, že v mnohých oblastiach nebola vôľa prísne pravidlá trochu upraviť. Rozpor vidím napríklad v rozdelení agentov na sprostredkovateľov a poradcov. Nastavenie zákona je také, že poradcovia takmer nie sú. Vo svojej podstate však sprostredkovateľ poradenstvo poskytuje, pretože s klientom rozoberá jeho potreby a možnosti, analyzuje riziká.

Samotný trh životného poistenia sa mení aj prirodzene vplyvom lepších znalostí aj skúseností klientov a pestrejšou ponukou poistných a investičných produktov. Mnoho sprostredkovateľov, s ktorými som sa zhováral, ponúka klientom najčastejšie rizikové životné poistenia bez investičnej zložky.

Ako hodnotíte novú povinnosť, podľa ktorej je potrebné každoročne vykonávať test vhodnosti pri investičných produktoch?
Obávam sa, že je to krok vedľa. Investovanie na kapitálovom trhu prostredníctvom poistenia spočíva v tom, že investičný horizont je dlhší ako jeden rok. Sprostredkovateľ vie, že klient bude investovať časť svojich peňazí cez poistku do podielových fondov mnoho rokov, a toto berie do úvahy už pri uzatváraní poistenia. Vyberá dynamickejšie investičné stratégie pri dlhých investičných horizontoch a o čosi konzervatívnejšie u starších klientov. Jeho úlohou je riziko klientovi vysvetliť pri uzatváraní takéhoto produktu. Preto je v podstate jedno, aké výkyvy nastanú v prvom či druhom roku, pretože nastavenie produktu s týmito výkyvmi počíta. Nebolo by rozumné stratégiu pravidelne meniť. Fond má svojho manažéra a jeho úlohou je fond riadiť a reagovať na vývoj trhu.

Aké by malo byť teda podľa vás správne nastavenie?
Klient musí na začiatku investovania poznať mieru rizika a byť zmierený s tým, že súčasťou investovania môžu byť aj straty. Spájať investičné produkty s poistkami je vo všeobecnosti problematické. Stretol som mnoho ľudí, ktorí mali pocit, že investovali svoje prostriedky do poistky, dvadsať rokov budú poistení a na konci bude ich dôchodok bezproblémový. To, aký bude ich dôchodok, však veľmi závisí od sumy, ktorá z poistenia plynie do investičnej zložky, jej správneho nastavenia a zhodnotenia a, samozrejme, času jej trvania.

S týmto súvisí aj problém častého prepoisťovania, novela zákona to riešila, považujete to za problém? Ako hodnotíte reguláciu odkupných hodnôt?
Myslím, že trend prepoisťovania sa za posledné roky výrazne obmedzil. Mnoho klientov už lepšie rozumie tomu, čo podpisuje.

Samozrejme, životné poistenie sa uzatvára naozaj na dlhý čas a potreby klienta sa menia. Tým však nechcem tvrdiť, že sa to má robiť pravidelne každý rok, alebo spôsobom zrušiť a uzavrieť nanovo.

V súčasnosti je priestor akurát na parlamentné voľby, až potom môžeme diskutovať o poistnom maklérovi.

Pri príprave tejto zmeny sa hovorilo o tom, že klient si často v prvých rokoch myslí, že si sporí, pritom idú jeho peniaze predovšetkým na poplatky. Následne mu niekto odporučí prepoistiť sa a kolobeh sa opakuje. Považujete túto argumentáciu za mylnú?
Nehovorím o tom, že klient musí poznať všetky zložitosti poistenia, ale to, akú hodnotu bude mať jeho poistenie, ak ho bude chcieť na začiatku zrušiť, vidí na projekcii poistenia, ktorú mu vie sprostredkovateľ predložiť z projekčného systému poisťovne. Naozaj sa tomu dá ľahko porozumieť. Uzatvorenie takejto poistky je na dlhý čas, preto by si mal klient vytvoriť dostatočnú časovú rezervu na rozhovor so sprostredkovateľom. Klient dnes môže investovať do podielových fondov priamo a poistenie uzatvoriť zvlášť, alebo môže investovať v kombinácii s poistením. Dnes už je výber produktov naozaj bohatý.

Ďalšia veľká zmena sa dotkla vzdelávania agentov. Vznikla povinnosť vzdelávať sa konkrétny počet hodín, kritici hovoria, že sa kladie dôraz na formu, nie obsah. Ako tieto zmeny hodnotíte?

My sme presne toto pripomienkovali. Našťastie došlo ku kompromisu a agent sa musí vzdelávať 15 hodín ročne podľa presne nastavených téz. Agenti sa však vzdelávali aj predtým. Je to pre nich nevyhnutná časť ich práce. Nastavovať zákonne viac hodín, ako je dnes, by nebolo optimálne práve preto, že agent vie, ktoré oblasti a novinky si musí naštudovať. Reálne sa vzdeláva omnoho viac hodín, ako zákon stanovuje. Veď napokon štúdium každého usmernenia či memoranda z poisťovne je vzdelávanie. Tak, ako je to dnes nastavené, vieme akceptovať.

Aké nastavenie je z vášho pohľadu správne?
Treba nastaviť nevyhnutné minimum a agenti sa musia vzdelávať samostatne. Trh by ich mal následne selektovať. Klient keď vidí, že sprostredkovateľ problematike plne nerozumie, nemal by prostredníctvom neho uzatvárať poistku, ale radšej by sa mal obrátiť na iného.

 

Čistí sa trh so sprostredkovateľmi?
Áno, ale ide to pozvoľna. Menia sa sprostredkovatelia a ich znalosti, trh a jeho produkty, ale aj klienti a ich potreby a možnosti. Mnoho klientov si dnes potrebu poistenia uvedomuje omnoho viac ako v minulosti. Problém vidím skôr v doplnkovom poistení.

V čom spočíva?
Existujú sprostredkovatelia poistenia, ktorí vlastne vôbec netušia, že nimi sú. Typickým príkladom sú predajne áut či napríklad predĺžené záruky u obchodníkov s elektronikou. Dnes pre nich platia jasné podmienky, ako postupovať. Poskytnúť poistenie ako doplnkovú službu ku kúpe auta či iného produktu je marketingovo zaujímavá príležitosť, ale často počúvam sťažnosti klientov, ako tento obchod prebehol, a nemám z toho dobrý pocit. Stále však platí, že klient sa dnes môže viac ako kedykoľvek v minulosti rozhodnúť, či si poistenie auta zadováži v predajni áut, alebo sa obráti na sprostredkovateľa, pre ktorého je sprostredkovanie poistenia jeho hlavnou náplňou práce.

V akej oblasti potrebuje klient fundovaného sprostredkovateľa?
Vlastne v každej oblasti poistenia, pretože si klienti často neuvedomujú niektoré súvislosti, ktoré im vie sprostredkovateľ vysvetliť jazykom, ktorému majú väčšiu šancu porozumieť, než ak by študovali poistné podmienky. Osobne sa snažím klientov upozorňovať najmä na riziká vyplývajúce zo zodpovednosti. Najmä drobní a strední podnikatelia si často neuvedomujú, že riziko je obrovské. Mnoho podnikateľov, ak spôsobí škodu napríklad vo výške 1 000 eur, dokáže toto zniesť a zaplatiť ju bez problémov aj zo svojho kapitálu. Ak však spôsobia škodu napríklad 300-tisíc eur, to bude obrovský problém, ktorý nemusia zvládnuť. Mnohí si myslia, že takú vysokú škodu nemôžu spôsobiť, to však nie je pravda. Takú škodu môže spôsobiť aj občan pri každodennom živote aj vo voľnom čase. Stačí len nepozornosť a ako chodec či cyklista môže zapríčiniť ťažkú haváriu autobusu a škody na zdraví.

Stáva sa zo zvýšeného záujmu o poistenie zodpovednosti trend na trhu?
Áno, ľudia začínajú vnímať zodpovednostné poistenia, stále sú tam obrovské rezervy.

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
10.9.2019 Natália Hučková

Zverejňovať pôvod mäsa možno budú musieť aj reštaurácie

O pôvode mäsového výrobku sa dnes dozviete všetko. Zatiaľ však len v obchodoch. Z etikety zistíte odkiaľ mäso pochádza, teda kde sa ...

9.9.2019 Zuzana Mecková

Podnikanie na burze je technicky najjednoduchšie podnikanie na svete

Úspešný český podnikateľ a mentor, ktorý má za sebou už 29 rokov podnikania. Jiří Mazur si prešiel podnikateľskou cestou od ...

5.9.2019 Redakcia FinReport

Na septembrovom Fin.Techsummite sa bude hovoriť o technologickej transformácii bánk, „zelenom“ investovaní aj blockchaine

V novom termíne – 25. septembra – sa v Bratislave uskutoční tretí ročník konferencie Fin.Techsummit, zameranej na technologické inovácie ...

4.9.2019 Redakcia FinReport

Rast online kasínového priemyslu vo svete

Hráči prevsádzajú na online hazardných hrách rok od roku viac. Kým v roku 2016 predstavovala hodnota online hazardného trhu sumu 44 miliárd ...

2.9.2019 Marek Mittaš

Zlomená ruka, stratené veci či rozbité okno. Kto je zodpovedný za deti v škole

Školský rok je často spojený s obavou rodičov o svoje deti, ktoré zrazu nemajú pod kontrolou. Škola je totiž miestom, odkiaľ sa deti ...

28.8.2019 Natália Hučková

Kryje PZP aj škodu spôsobenú zaparkovaným vozidlom?

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla umožňuje náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla. Čo však v ...

14.8.2019 Redakcia FinReport

CFO Fórum Slovensko

Pozícia CFO je veľmi náročná a zodpovedná. Čo však finančný riaditeľ potrebuje na to, aby bol úspešný? Okrem odborných znalostí, ...

25.7.2019 Adela Jasenovcová, redakcia FinReport

Móda ako účelný pracovný prostriedok

Mnohí si to stále nepripúšťajú, ale oblečením a svojím zovňajškom komunikujeme svoj postoj nielen k móde, ale aj to, ako sme pripravení, ...

16.7.2019 Ján Beracka

Nick de Maesschalck o smernici IDD: Určité rozdiely medzi krajinami sú zdravé, no nesmú byť veľké

Smernica IDD je základnou reguláciou, ktorá predstavuje minimálnu harmonizáciu pravidiel v oblasti distribúcie poistenia. Členské štáty ...

10.7.2019 Peter Petráš

Tomáš Kročian: Cestovné poistenie nekryje len lekársku starostlivosť. V zahraničí sú aj státisícové nástrahy

Choroba môže razom zmeniť vysnívanú dovolenku na nočnú moru. Najmä vo vyspelých krajinách, v ktorých bežné zákroky v nemocnici stoja ...

25.6.2019 Redakcia FinReport

Asociácia AFISP si volila vedenie, predsedom ostáva Martin Lancz

Valné zhromaždenie Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) si v pondelok zvolilo nové predstavenstvo. ...

20.5.2019 Redakcia FinReport

M. Lancz: Chcem bojovať s byrokraciou a chrániť vaše peniaze

Onedlho sú voľby do európskeho parlamentu. O kreslo europoslanca sa uchádza aj Martin Lancz, predseda predstavenstva Asociácie finančných ...

14.5.2019 Ivana Brillová

Realitný expert: Ľudia sú emocionálne naviazaní na svoje nehnuteľnosti

„Ak by dnes mladá rodina mala za dvojizbový byt platiť nájomné 380 eur mesačne a vedela by, že v tom byte môže žiť 20 rokov, nič by ju ...

16.4.2019 Ivana Brillová

Výrobca drevených lyží: Slováci si poctivú remeselnú prácu nevážia

Na Slovensku existujú veľkoobchody, ktoré ponúkajú lacný tovar v priemernej kvalite. To sa týka aj lyží, za ktorých kvalitu si musí ...

9.4.2019 Ivana Brillová

B. Šprocha: Budúci dôchodcovia budú musieť žiť z vlastných úspor, dôchodky nepokryjú všetky ich potreby

Slovensko môže byť podľa najnovších prognóz jednou z najstarších krajín Európskej únie. Súvisí to aj s niektorými novými fenoménmi ...

4.4.2019 Redakcia FinReport

M. Lancz: Chceme aktívne zlepšovať finančný trh i legislatívu

„Vlaňajší rok bol pre členov Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) jeden z najnáročnejších. Aj ...

4.4.2019 Ivana Brillová

Peter Brudňák: Množstvo ľudí nahnala do garantovaných dôchodkových fondov nesprávna regulácia

Posledný štvrťrok 2018 bol pre fondy druhého a tretieho piliera náročný. Všetky fondy skončili v strate. Napriek tomu do druhého piliera ...

31.3.2019 Ján Beracka

Slovensko si prvýkrát v histórii zvolilo prezidentku. Kto je Zuzana Čaputová?

Slovensko bude mať prvýkrát vo svojej relatívne krátkej histórii prezidentku, bude ňou Zuzana Čaputová. Do paláca tak prichádza liberálna ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Podnikanie na burze je technicky najjednoduchšie podnikanie na svete
 2. 2.
  Na detskom futbalovom zápase vypukla streľba, incidentu predchádzala hádka medzi rodičmi
 3. 3.
  Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá, nehoda si vyžiadala aj jednu obeť
 4. 4.
  Vojak musí mať všetko, čo potrebuje, vyhlásil minister Gajdoš v zásobovacej základni v Nemšovej
 5. 5.
  Lučenec zlepší komunikáciu s občanmi, podnety bude prijímať cez portál Odkazprestarostu.sk